H ΔΕΥΑΜ συνεχίζει κανονικά την υλοποιηση του έργου « Αντικατασταση κεντρικου αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδηματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσηνη »

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ συνεχίζει κανονικά την υλοποιηση του έργου « Αντικατασταση κεντρικου αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδηματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσηνη » συνολικού προϋπολογισμού 11.127.000,00 € και πηγή χρηματοδότησης ” ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι “. Πιο συγκεκριμένα εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης στο τμήμα Ασπρόχωμα – Μεσσήνη. Ο νέος αγωγός διατομής Φ 400 ( ΡΕ 100 ) θα υδροδοτήσει την πόλη της Μεσσήνης και της Τ.Κ. Ανάληψης με επαρκές και ποιοτικό πόσιμο νερό για τις επόμενες δεκαετίες.

H ΔΕΥΑΜ συνεχίζει κανονικά την υλοποιηση του έργου « Αντικατασταση κεντρικου αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδηματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσηνη »

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ αποφασίζει:

Tην απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 6% με τους ακόλουθους όρους :

 • Ο προσφορές θα αξιολογηθούν την Πέμπτη 03/06/2021 και ώρα 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ .
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ μέχρι την 03/06/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 (αρμόδια Κα Κούτη Βασιλική).
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.
 • Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ : www.deyamessinis.gr .
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μπορείτε να κατεβάσετε τo “Έντυπο Διακήρυξης” εδώ:

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ:

 1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 7. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

H ΔΕΥΑΜ συνεχίζει κανονικά την υλοποιηση του έργου « Αντικατασταση κεντρικου αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδηματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσηνη »

Ποσό χρηματοδότησης 5.154.996,71 €

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά σε εργασίες βελτίωσης υποδομών δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης. Πιο συγκεκριμένα το παρόν υποέργο αποτελείται από:

Α’: «Αντικατάσταση τμημάτων του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ψηλής Ζώνης Δ.Κ. Μεσσήνης»

Αφορά την αντικατάσταση προβληματικών αγωγών PVC (καθημερινά σπασίματα) του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην ψηλή ζώνη της Δ.Κ. Μεσσήνης, ώστε το δίκτυο αυτό να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές και στις μελλοντικές υδρευτικές ανάγκες της ψηλής ζώνης της πόλης και στις λειτουργικές απαιτήσεις του. Επίσης, αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι και η αντικατάσταση του αγωγού τροφοδοσίας της παραλιακής ζώνης. Ο αγωγός αυτός, όπως και ο υπάρχων αγωγός προς την παραλιακή ζώνη, θα ξεκινά από τον παλαιό υδατόπυργο και θα τροφοδοτείται από την υπόγεια δεξαμενή. Στην παρούσα φάση θα αντικατασταθεί το τμήμα, το οποίο βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλης. Συνολικά δηλαδή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού δικτύου μήκους 18 km από ΡΕ 3ΗΣ Γενιάς ΡΝ 10 ατµ.

Το αποτέλεσμα θα είναι να εξασφαλίζεται επάρκεια πόσιμου ύδατος και γενικότερα να βελτιωθεί η λειτουργία ολόκληρου του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Μεσσήνης καθώς και της παραλιακής ζώνης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

– Οι νέοι αγωγοί θα είναι από πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς (σ80, MRS10,PE100, με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2) και ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, Η πίεση δοκιμής της κυρίως δοκιμασίας ορίζεται ίση με 1,5Pον (ονομαστική πίεση λειτουργίας).

Β’: Βελτίωση – Αντικατάσταση του Εξωτερικού Υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση» από πηγές Μπάρκα

Αφορά την αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου ύδρευσης «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ», μέσω του οποίου υδρεύονται οι οικισμοί Κουρτάκι, Άνω Δροσιά, Δροσιά, Δάρα, Νερόμυλος, Καρποφόρα, Δάφνη, Ριζόμυλος και η Βελίκα από τη πηγή «Μπάρκα» με διατήρηση των υδατοδεξαμενών και των αντλιοστασίων στη σημερινή τους θέση. Η πορεία του νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 15 km θα ακολουθήσει σε γενικές γραμμές τη πορεία του υφισταμένου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης. Το νέο εξωτερικό υδραγωγείο θα βρίσκεται εντός δρόμων, εκτός από δύο πολύ μικρά τμήματα, τα οποία θα βρίσκονται εντός ζώνης διαβάσεως.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

– Οι νέοι αγωγοί θα είναι από πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς (σ80, MRS10,PE100, με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2). Η πίεση δοκιμής της κυρίως δοκιμασίας ορίζεται ίση με 1,5Pον (ονομαστική πίεση λειτουργίας).

– Η ονομαστική διάμετρος και η ονομαστική πίεση λειτουργίας για κάθε τμήμα του εξωτερικού υδραγωγείου φαίνονται στα σχέδια.

Η προτεινόμενη Πράξη έχει ως σκοπό την βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην περιοχή, βελτιώνοντας τόσο την ποιότητα του υδρευτικού συστήματος όσο και τις παρεχόμενες προς τους καταναλωτές υπηρεσίες. Το υφιστάμενο δίκτυο παρουσιάζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα (καθημερινά σπασίματα) με συνέπεια την ταλαιπωρία των πολιτών και μεγάλο κόστος αποκατάστασης. Επίσης εγκυμονεί σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, λόγω της καθημερινής διακοπής μεγάλων τμημάτων του δικτύου.

Τα δε αναμενόμενα οφέλη είναι περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά. Ειδικότερα:

 • Μείωση των ετήσιων απωλειών πόσιμου ύδατος και της συνολικής κατανάλωσης, µέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των απωλειών µε συνακόλουθο τον περιορισμό της επιβάρυνσης των υδατικών αποθεμάτων και υδροληψιών της περιοχής και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • Μείωση του μη τιμολογούμενου πόσιμου ύδατος μέσω της μείωσης των διαρροών και κατ’ επέκταση του κατασπαταλούμενου νερού και εξασφάλιση των ποσοτήτων νερού.
 • Αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα ασφαλές δίκτυο.

H ΔΕΥΑΜ συνεχίζει κανονικά την υλοποιηση του έργου « Αντικατασταση κεντρικου αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδηματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσηνη »

Ποσό χρηματοδότησης 4.774.861,80 € με ΦΠΑ 24%

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης προβλέπει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης και συγκεκριμένα:

 • Την προμήθεια και εγκατάσταση ογδόντα έξι (86) αντλητικών συγκροτημάτων στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του δικτύου ύδρευσης
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση ογδόντα έξι (86) Ρυθμιστών Στροφών και Ομαλών Εκκινητών και εβδομήντα έξι (76) Μετρητές Ενέργειας στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του δικτύου ύδρευσης
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση καρτών I/O για την σύνδεση των μετρητών ενέργειας, των Ρυθμιστών Στροφών και των Ομαλών Εκκινητών με το υφιστάμενο σύστημα τηλεμετρίας
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση Συσκευών Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων σε Προεπιλεγμένη Πύλη για την επικοινωνία των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και την συγκέντρωση των μετρούμενων τιμών σε βάση δεδομένων.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικών εξοικονόμησης ενέργειας και ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας
 • Την αναβάθμιση του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου που έχει ήδη εγκατασταθεί στη ΔΕΥΑ Μεσσήνης, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των καινούργιων στοιχείων από τις προτεινόμενες τοπικές εγκαταστάσεις με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ενεργειακών στοιχείων των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων.

Στόχος του συστήματος είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία της ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης. Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

 • Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του υδραυλικού, Η/Μ εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση των λογισμικών διαχείρισης ενέργειας στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (επέκταση υφιστάμενου)
 • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ)
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος
 • Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία
 • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση)
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος

Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και δράσεις έρχονται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σπατάλης ενέργειας σε ενεργοβόρες υποδομές όπως οι υποδομές ύδρευσης της ΔΕΥΑ Μεσσήνης, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης της κατανάλωσης αντλιών.

H ΔΕΥΑΜ συνεχίζει κανονικά την υλοποιηση του έργου « Αντικατασταση κεντρικου αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδηματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσηνη »

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.960,15 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης (Μεταμόρφωση Σωτήρος, Μεσσήνη, Α’ όροφος, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, ορίζεται στις 9-04-2021, ημέρα Παρασκευή, με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στις 13:00.

Χρόνος έναρξης του διαγωνισμού και της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από το παραπάνω αρμόδιο όργανο, ορίζεται στις 9-04-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15

Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ .

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης (προθεσμία εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας/γενικών υπηρεσιών): ΔΥΟ (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης..

Αντίγραφα των τευχών του παρόντος διαγωνισμού παρέχονται από το site της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.: www.deyamessinis.gr

Η παροχή σχετικών πληροφοριών γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.00π.μ – 14.30 μ.μ.) έως και μία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Λεμπέση Δημήτριο στο τηλ. 27223-60126.

Η δαπάνη δημοσίευσης τόσο της παρούσας διακήρυξης όσο και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύνει τον μειοδότη (αρθ. 46 του Ν.3801/2009).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΥΛΙΚΩΝ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΓΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΒΛΑΒΩΝ-ΕΤΟΥΣ-2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (07/04/2021):

ΕΚΤΑΚΤΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Προμήθεια-υλικών-ύδρευσης-για-αποκατάσταση-βλαβών-έτους-2021

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη της Διακήρυξης από εδώ:

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από εδώ:

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
 2. ΤΥΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
 3. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 4. ΓΣΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
 5. ΕΣΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 8. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 9. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07/04/2021

H ΔΕΥΑΜ συνεχίζει κανονικά την υλοποιηση του έργου « Αντικατασταση κεντρικου αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδηματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσηνη »

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ, σε συνεργασία με το Δήμο Μεσσήνης, υπέβαλε σήμερα 4/3/2021 αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» στην πρόσκληση ΑΤ03 «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» του Αναπτυξιακού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 4.774.861,80 €

Παρεμβάσεις-βελτίωσης-της-διαχείρισης-ενέργειας-στα-αντλιοστάσια-ύδρευσης-αποχέτευσης-του-Δήμου-Μεσσήνης

Μπορείτε να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου από εδώ:

H ΔΕΥΑΜ συνεχίζει κανονικά την υλοποιηση του έργου « Αντικατασταση κεντρικου αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδηματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσηνη »

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης, αποφασίζει:

Την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την Προμήθεια Μελανιών εκτυπωτών – Φωτοτυπικού χαρτιού 2021.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 5.759,80 € με Φ.Π.Α 24% με τους ακόλουθους όρους :

 • Ο προσφορές θα αξιολογηθούν την Παρασκευή 05/03/2021 και 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ .
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.ΥΑ.Μ μέχρι την 05/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 (αρμόδιος Κος Ξυνός Δημήτριος).
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ, εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.
 • Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. www.deyamessinis.gr
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-1

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από εδώ:

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3 – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2020

4 – Γ.Σ.Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

5 – E.Σ.Υ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

6 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

7 – ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

H ΔΕΥΑΜ συνεχίζει κανονικά την υλοποιηση του έργου « Αντικατασταση κεντρικου αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδηματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσηνη »

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης, αποφασίζει την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την υπηρεσία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2021.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 5.300,00 € με τους ακόλουθους όρους :

1. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την Παρασκευή 19/02/2021και ώρα 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά, μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.ΥΑ.Μ μέχρι την 19/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .

4. Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.

5. Η πιστοποίηση εκτέλεσης της υπηρεσίας, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.

6. Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει σε ευρώ, εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.

Ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών, Παρασκευή 19/2/2021

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από εδώ:

1 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2 – ΜΕΛΕΤΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021

3 – ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021

H ΔΕΥΑΜ συνεχίζει κανονικά την υλοποιηση του έργου « Αντικατασταση κεντρικου αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδηματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσηνη »Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟΥ» με προϋπολογισμό 58.425,64 € + ΦΠΑ24% = 72.447,79 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις εργασίες της κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ με προϋπολογισμό 58.425,64 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την ιστοσελίδα της Δ .Ε. Υ. Α. Μεσσήνης www.deyamessinis.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27223-60126 fax επικοινωνίας 27220-22202, αρμόδιος υπάλληλος Λεμπέσης Δημήτριος.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης, ορίζεται στις 26-02-2021 ημέρα Παρασκευή, με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στη 13:00

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15 στη Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης (Οδός Δημάρχου Παύλου Πτωχού) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη πτυχίο και άνω για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης

β) σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΕ 055 με 72.447,79 €. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Τα έξοδα δημοσιεύσεων της παρούσας περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 του Ν.3801/2009).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

0-ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από εδώ:

0 – ΕΞΩΦΥΛΛΟ

1 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2,3 – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

4 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΡΓΟΥ

7α – ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΡΓΟΥ

7β – ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΕΡΓΟΥ

8 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

H ΔΕΥΑΜ συνεχίζει κανονικά την υλοποιηση του έργου « Αντικατασταση κεντρικου αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδηματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσηνη »

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης αποφασίζει την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020“.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%

meleti_chlorio

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από ΕΔΩ

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design