Προμήθεια Χλωρίου έτους 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΔΕΥΑΜ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024.


Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 14.994,00 πλέον Φ.Π.Α 6% με τους
ακόλουθους όρους :

 • Ο προσφορές θα αξιολογηθούν την Παρασκευή 29/03/2024 και ώρα 13:15 στα γραφεία της
  Δ.Ε.Υ.Α.Μ .
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την
  υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ μέχρι την 29/03/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα
  13:00 (αρμόδιος Κος Γεωργόπουλος Γεώργιος).
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και
  συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου
  διαγωνισμού .
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, την
  οικονομικότερη προσφορά.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων
  εξοφλητικών τιμολογίων.
 • Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ
  και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ : www.deyamessinis.gr .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΧΛΩΡΙΟ-2024

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΑΜ

Κατεβάστε τα απαραίτητα έντυπα που σχετίζονται με διαδικασίες που αφορούν τη ΔΕΥΑΜ, σε μορφή doc και στείλτε τα άμεσα στην υπηρεσία μας.

Χρήσιμα Έντυπα

Προμήθεια Χλωρίου έτους 2024

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:


Την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την Προμήθεια Μελανιών, εκτυπωτών – Φωτοτυπικού χαρτιού 2023.


Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 8.388,60 € με Φ.Π.Α 24% με τους ακόλουθους όρους :

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την Δευτέρα 25/09/2023 και 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ .


Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.ΥΑ.Μ μέχρι την 25/09/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 (αρμόδιος Κος Ξυνός Δημήτριος).


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .


Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.

Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.


Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.

Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. www.deyamessinis.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Προμήθεια-μελανιών-εκτυπωτών-και-φωτοτυπικού-χαρτιού-2023

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΑΜ

Κατεβάστε τα απαραίτητα έντυπα που σχετίζονται με διαδικασίες που αφορούν τη ΔΕΥΑΜ, σε μορφή doc και στείλτε τα άμεσα στην υπηρεσία μας.

Χρήσιμα Έντυπα

Προμήθεια Χλωρίου έτους 2024

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Mε την υπ’ αριθ. 2/2021 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΜ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 7/2021 ΑΔΣ του Δήμου Μεσσήνης, διαμορφώθηκε η νέα κοινωνική πολιτική της επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα για την κύρια κατοικία σε πολύτεκνους και τρίτεκνους ισχύει έκπτωση 30% επί της κατανάλωσης νερού με την προϋπόθεση ότι έχουν εισόδημα μέχρι 20.000€ (όπως αποδεικνύεται από τη προσκόμιση της τελευταίας φορολογικής τους δήλωσης) και εφ’ όσον έχουν ανήλικα τέκνα (έως 18 ετών) ή 24 ετών τα οποία σπουδάζουν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή μεταλυκειακής εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από το ελληνικό κράτος ή 28 ετών και είναι άνεργα (όπως αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα έγγραφα της Δ.ΥΠ.Α. – Ο.Α.Ε.Δ.).

Η ίδια έκπτωση ισχύει και για ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (όπως αποδεικνύεται από την ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α.) με την προϋπόθεση ότι έχουν εισόδημα μέχρι 20.000€ (όπως αποδεικνύεται από τη προσκόμιση της τελευταίας φορολογικής τους δήλωσης) καθώς και για απόρους (όπως ορίζονται από το νόμο και αποδεικνύονται από την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας).

Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταθέτουν στην υπηρεσία κάθε χρόνο τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Παρακαλούμε όπως εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης προσκομίσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο.

Με σεβασμό στον πολίτη και στο περιβάλλον.!

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΑΜ

Κατεβάστε τα απαραίτητα έντυπα που σχετίζονται με διαδικασίες που αφορούν τη ΔΕΥΑΜ, σε μορφή doc και στείλτε τα άμεσα στην υπηρεσία μας.

Χρήσιμα Έντυπα

Προμήθεια Χλωρίου έτους 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ:

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά – βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.468,75€ χωρίς ΦΠΑ 24% , ή 74.741,25 με ΦΠΑ 24% και χρόνο προμήθειας σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την 31 Μαρτίου 2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών την 13:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 06 Απριλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 1.189,38 € , διάρκειας έως την 31η Ιουλίου 2023 (διάρκεια 4 μήνες απ την λήξη υποβολής προσφορών) .

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και έως την 24η Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00, από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης

Αρμόδιοι υπάλληλοι οι κ. Λεμπέσης Δημήτρης και Ξυνός Δημήτρης, τηλέφωνο 2722 360126, 6947630337.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Περίληψη-διακηρυξης-προμήθεια-υλικών-αποκατάσταση-βλαβών-2023

Μπορείτε να δείτε το Διαγωνισμό εδώ:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η/Ν ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

Προμήθεια Χλωρίου έτους 2024

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ αποφασίζει:

Την παράταση προθεσμίας (10) δέκα ημερών για την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες
προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως και 10/11/2022 ήμερα Πέμπτη και ώρα 13:00.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 14.994,00 € πλέον Φ.Π.Α 6% με τους
ακόλουθους όρους : Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την Πέμπτη 10/11/2022 και ώρα 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ .
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν είτε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ είτε ηλεκτρονικά με e-mail μέχρι την 10/11/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 (αρμόδιος Κος Γεωργόπουλος Γεώργιος).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .

Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά. Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
Η ανάρτηση της ανάθεσης υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ : www.deyamessinis.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΧΛΩΡΙΟ-2022

Μπορείτε να δείτε το Διαγωνισμό εδώ:

Προμήθεια Χλωρίου έτους 2024

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ αποφασίζει:

Την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 14.994,00 € πλέον Φ.Π.Α 6% με τους ακόλουθους όρους :

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την Πέμπτη 10/11/2022 και ώρα 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ .

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ μέχρι τη 10/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 (αρμόδιος Κος Γεωργόπουλος Γεώργιος).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .

Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.

Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.

Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ : www.deyamessinis.gr .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΧΛΩΡΙΟΥ-2022-2023

Μπορείτε να κατεβάσετε τo “Έντυπο Διακήρυξης” εδώ:

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ:

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΧΛΩΡΙΟ-2022

Προμήθεια Χλωρίου έτους 2024

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ αποφασίζει:

Την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την υπηρεσία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2022.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 5.350,00 € με τους ακόλουθους όρους :

 • Ο προσφορές θα αξιολογηθούν την Δευτέρα 14/02/2022 και ώρα 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.ΥΑ.Μ μέχρι την 14/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.
 • Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. www.deyamessinis.gr/

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_2022

Μπορείτε να κατεβάσετε τo “Έντυπο Διακήρυξης” εδώ:

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ:

Μπορείτε να κατεβάσετε τo υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς εδώ:

Προμήθεια Χλωρίου έτους 2024

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ αποφασίζει:

Tην απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 6% με τους ακόλουθους όρους :

 • Ο προσφορές θα αξιολογηθούν την Πέμπτη 03/06/2021 και ώρα 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ .
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ μέχρι την 03/06/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 (αρμόδια Κα Κούτη Βασιλική).
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.
 • Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ : www.deyamessinis.gr .
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μπορείτε να κατεβάσετε τo “Έντυπο Διακήρυξης” εδώ:

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ:

 1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 7. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Προμήθεια Χλωρίου έτους 2024

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.960,15 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης (Μεταμόρφωση Σωτήρος, Μεσσήνη, Α’ όροφος, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, ορίζεται στις 9-04-2021, ημέρα Παρασκευή, με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στις 13:00.

Χρόνος έναρξης του διαγωνισμού και της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από το παραπάνω αρμόδιο όργανο, ορίζεται στις 9-04-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15

Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ .

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης (προθεσμία εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας/γενικών υπηρεσιών): ΔΥΟ (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης..

Αντίγραφα των τευχών του παρόντος διαγωνισμού παρέχονται από το site της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.: www.deyamessinis.gr

Η παροχή σχετικών πληροφοριών γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.00π.μ – 14.30 μ.μ.) έως και μία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Λεμπέση Δημήτριο στο τηλ. 27223-60126.

Η δαπάνη δημοσίευσης τόσο της παρούσας διακήρυξης όσο και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύνει τον μειοδότη (αρθ. 46 του Ν.3801/2009).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΥΛΙΚΩΝ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΓΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΒΛΑΒΩΝ-ΕΤΟΥΣ-2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (07/04/2021):

ΕΚΤΑΚΤΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Προμήθεια-υλικών-ύδρευσης-για-αποκατάσταση-βλαβών-έτους-2021

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη της Διακήρυξης από εδώ:

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από εδώ:

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
 2. ΤΥΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
 3. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 4. ΓΣΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
 5. ΕΣΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 8. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 9. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07/04/2021

Προμήθεια Χλωρίου έτους 2024

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ, σε συνεργασία με το Δήμο Μεσσήνης, υπέβαλε σήμερα 4/3/2021 αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» στην πρόσκληση ΑΤ03 «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» του Αναπτυξιακού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 4.774.861,80 €

Παρεμβάσεις-βελτίωσης-της-διαχείρισης-ενέργειας-στα-αντλιοστάσια-ύδρευσης-αποχέτευσης-του-Δήμου-Μεσσήνης

Μπορείτε να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου από εδώ:

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design