Ασφάλιστρα οχημάτων ΔΕΥΑΜ – 2022

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ αποφασίζει:

Την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την υπηρεσία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2022.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 5.350,00 € με τους ακόλουθους όρους :

  • Ο προσφορές θα αξιολογηθούν την Δευτέρα 14/02/2022 και ώρα 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
  • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.ΥΑ.Μ μέχρι την 14/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .
  • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.
  • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
  • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.
  • Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. www.deyamessinis.gr/

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_2022

Μπορείτε να κατεβάσετε τo “Έντυπο Διακήρυξης” εδώ:

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ:

Μπορείτε να κατεβάσετε τo υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς εδώ:

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design