«Τηλεμετρία,αυτοματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης»

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τηλεμετρία, αυτοματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» ενταγμένο στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020», προυπολογισμού 1.821.882,40 € προβλέπεται:

Η ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ έχει ως στόχο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης, με δυνατότητα επίβλεψης καίριων σημείων τροφοδότησης/παροχών της ευρύτερης περιοχής της Μεσσήνης (περιλαμβανομένης της πόλης της Μεσσήνης), εγκαθιστώντας ουσιαστικά σύστημα τηλε-ελέγχου /τηλεχειρισμού και εντοπισμού Διαρροών, με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα ελέγχου του συνόλου των δικτύων του των Δ.Ε. του Δήμου.

Ο βασικός σκοπός είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης σε Κέντρο Ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους.

Σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού θα οδηγήσει, μέσω κατάλληλου λογισμικού στον εντοπισμό των Διαρροών, στην άμεση σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού την παρακολούθηση της ποιότητας νερού και στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ακολούθως και μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία στην κατάστρωση καθημερινού πλάνου οι μηχανικοί θα επιτύχουν την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει η Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα με την εν λόγω πράξη θα υλοποιηθεί :

Λεπτομερής σχεδιασμός του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας και αυτοματισμού όλων των υδραγωγείων & δικτύων ύδρευσης.

Εκσυγχρονισμός του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων και δεξαμενών, που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο τηλεμετρίας, ώστε να εφαρμοσθεί ο έλεγχος διαρροών, ο τηλε-έλεγχος και η αυτοματοποίησή τους.

Περιλαμβάνονται συνολικά (98) εγκαταστάσεις κεφαλών δικτύου, ήτοι (26) Γεωτρήσεις, (51) Δεξαμενές – Υδατόπυργοι, (9) αντλιοστάσια, (12) δεξαμενές με αντλιοστάσια.

Κάθε εγκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από ένα τύπο κεφαλής δικτύου.

Η κατηγορία όλων αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΕ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου) Εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης και στάθμης στις εξόδους των δευτερεύουσων δεξαμενών των οικισμών του Δήμου, για τις ανάγκες του Συστήματος Ελέγχου Διαρροών όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣΕ, θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και θα εντοπίζονται οι διαρροές (αφανείς διαρροές στους αγωγούς, δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών και παράνομες συνδέσεις).


Εγκατάσταση νέων οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών για τις ανάγκες του συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας, (μείωσης λογαριασμών ΔΕΗ μέσω μετρητών ενέργειας, εκκινητών και ρυθμιστών στροφών αντλιών, εξάλειψης της άεργου ισχύος κλπ) στους υφιστάμενες εγκαταστάσεις του δικτύου Ύδρευσης.


Εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου των νερών που είναι ήδη εν λειτουργία, ή προς εγκατάσταση, σε κάθε ενδεδειγμένη κεφαλή δικτύου (κυρίως δεξαμενές & γεωτρήσεις) και ένταξη τους στο Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας.

Κατάρτιση και εφαρμογή ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών, με στόχο την βελτίωση της τροφοδοσίας του Δήμου με ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης.


Εγκατάσταση συστήματος Αναμεταδοτών Ασύρματης Επικοινωνίας, μεταξύ των ΤΣΕ και ΚΣΕ, που θα διασφαλίζει απρόσκοπτα, ασφαλή, και χωρίς τηλεπικοινωνιακά τέλη, τον τηλε έλεγχο και τηλεχειρισμό του συνόλου των εγκαταστάσεων. Η επικοινωνιακή μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση 6 Αναμεταδοτών (ΑΝΑ) επιπλέον των διατάξεων Ασύρματης επικοινωνίας σε κάθε ΤΣΕ.


Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) στην Μεσσήνη, που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους, με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης και την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΚΣΕ.

Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή μέσω Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) τύπου laptop.

Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος.
Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη μελέτη (παροχής, πίεσης, κλπ).
Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί του έργου (επιτόπια τεστ).
Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος.
Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).
Εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος.

«Τηλεμετρία,αυτοματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης»

Προϋπολογισμού 2.803.226 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Έντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης το έργο Βελτίωση-Αντικατάσταση του Εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση» από πηγές Μπάρκα», προϋπολογισμού 2.803.226 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο ύδρευσης που θα συμβάλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχόμενης υδροδότησης καθώς προβλέπονται εργασίες αντικατάστασης του εξωτερικού δικτύου του πρώην συνδέσμου ύδρευσης «Ανασυγκρότηση» από πηγές Μπάρκα (Κουρτάκι) έως Βελίκα μήκους 14,7 χλμ.

Πιο συγκεκριμένα αφορά την αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου ύδρευσης «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ», μέσω του οποίου υδρεύονται οι οικισμοί Κουρτάκι, Άνω Δροσιά, Δροσιά, Δάρα, Νερόμυλος, Καρποφόρα, Δάφνη, Ριζόμυλος και η Βελίκα από τη πηγή «Μπάρκα» με διατήρηση των υδατοδεξαμενών και των αντλιοστασίων στη σημερινή τους θέση. Η πορεία του νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 14,7 km θα ακολουθήσει σε γενικές γραμμές τη πορεία του υφισταμένου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης. Το νέο εξωτερικό υδραγωγείο θα βρίσκεται εντός δρόμων, εκτός από δύο πολύ μικρά τμήματα, τα οποία θα βρίσκονται εντός ζώνης διαβάσεως.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

– Οι νέοι αγωγοί θα είναι από πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς (σ80, MRS10,PE100, με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2). Η πίεση δοκιμής της κυρίως δοκιμασίας ορίζεται ίση με 1,5Pον (ονομαστική πίεση λειτουργίας).

– Η ονομαστική διάμετρος και η ονομαστική πίεση λειτουργίας για κάθε τμήμα του εξωτερικού υδραγωγείου φαίνονται στα σχέδια.

Η προτεινόμενη Πράξη έχει ως σκοπό την βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην περιοχή, βελτιώνοντας τόσο την ποιότητα του υδρευτικού συστήματος όσο και τις παρεχόμενες προς τους καταναλωτές υπηρεσίες. Το υφιστάμενο δίκτυο παρουσιάζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα (καθημερινά σπασίματα) με συνέπεια την ταλαιπωρία των πολιτών και μεγάλο κόστος αποκατάστασης. Επίσης εγκυμονεί σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, λόγω της καθημερινής διακοπής μεγάλων τμημάτων του δικτύου.

Τα δε αναμενόμενα οφέλη είναι περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά. Ειδικότερα:

  • Μείωση των ετήσιων απωλειών πόσιμου ύδατος και της συνολικής κατανάλωσης, µέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των απωλειών µε συνακόλουθο τον περιορισμό της επιβάρυνσης των υδατικών αποθεμάτων και υδροληψιών της περιοχής και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
  • Μείωση του μη τιμολογούμενου πόσιμου ύδατος μέσω της μείωσης των διαρροών και κατ’ επέκταση του κατασπαταλούμενου νερού και εξασφάλιση των ποσοτήτων νερού.
  • Αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα ασφαλές δίκτυο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ

«Τηλεμετρία,αυτοματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης»

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ αποφασίζει:

Την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 14.994,00 € πλέον Φ.Π.Α 6% με τους ακόλουθους όρους :

  • Ο προσφορές θα αξιολογηθούν τη Δευτέρα 31/10/2022 και ώρα 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ .
  • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ μέχρι την 31/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 (αρμόδιος Κος Γεωργόπουλος Γεώργιος).
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .
  • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.
  • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
  • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.
  • Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ : www.deyamessinis.gr .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΧΛΩΡΙΟΥ-2022-2023

Μπορείτε να κατεβάσετε τo “Έντυπο Διακήρυξης” εδώ:

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ:

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design