Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια χλωρίου – 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ αποφασίζει:

Tην απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 6% με τους ακόλουθους όρους :

 • Ο προσφορές θα αξιολογηθούν την Πέμπτη 03/06/2021 και ώρα 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ .
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ μέχρι την 03/06/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 (αρμόδια Κα Κούτη Βασιλική).
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.
 • Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ : www.deyamessinis.gr .
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μπορείτε να κατεβάσετε τo “Έντυπο Διακήρυξης” εδώ:

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ:

 1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 7. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design