Ασφάλιστρα οχημάτων ΔΕΥΑΜ 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης, αποφασίζει την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την υπηρεσία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2021.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 5.300,00 € με τους ακόλουθους όρους :

1. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την Παρασκευή 19/02/2021και ώρα 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά, μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.ΥΑ.Μ μέχρι την 19/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .

4. Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.

5. Η πιστοποίηση εκτέλεσης της υπηρεσίας, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.

6. Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει σε ευρώ, εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.

Ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών, Παρασκευή 19/2/2021

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από εδώ:

1 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2 – ΜΕΛΕΤΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021

3 – ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design