Έντυπα-διαδικασίες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Για νέα οικοδομή ή παλιά οικοδομή που επισκευάστηκε

 •      Σύμβαση παροχής νερού (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά)
 •      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ
 •      Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με θεώρηση – έγκριση απο την πολεοδομία για οριστική υδροδότηση.

Για κτίσμα πρίν το 1955

 •      Σύμβαση παροχής νερού (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά)
 •      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ
 •      Βεβαίωση απο το δήμο για την παλαιότητα του κτίσματος και υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ακινήτου
 •      Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 εφορίας
 •      Απόδειξη ΔΕΗ οικιακής παροχής
 •      Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του τρόπου αποχέτευσης του ακινήτου.

Για οικόπεδα – κτήματα

 •      Σύμβαση παροχής νερού (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά)
 •      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ
 •      Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 εφορίας
 •      Απόδειξη ΔΕΗ οικιακής παροχής
 •      Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τη χρήση του νερού και την κατάσταση του οικοπέδου – κτήματος

Ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο: α) ΑΜΕΑ β) πολυτεκνία γ) ένδεια

 •      Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
 •      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ
 •      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απο το Δήμο
 •      Πιστοποιητικό αναπηρίας απο πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, που δηλώνει το ποσοστό αναπηρίας
 •      Υ/Δ για μόνιμη κατοικία
 •      Βεβαίωση ένδειας απο το Δήμο

Επανασύνδεση Υδροδότησης

 •      Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 •      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ

Μεταφορά – Αντικατάσταση – Ανύψωση ή Καταβίβαση παροχής

 •      Αίτηση (συμπληρώνεται σε έντυπο στην υπηρεσία)
 •      Η αίτηση πρέπει να εγκριθεί απο την υπηρεσία

Διακοπή Υδροδότησης

 •      Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 •      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ
 •      Εξοφλητικός λογαριασμός

Μεταβολή στοιχείων καταναλωτή

 •      Υπεύθυνη δήλωση – αίτηση (χορηγείται απο την υπηρεσία)
 •      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ
 •      Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου (για ενοικιαστή)

Μείωση λογαριασμού

 •      Αίτηση (συμπληρώνεται σε έντυπο στην υπηρεσία)
 •      Απόδειξη παροχής υπηρεσιών (στην περίπτωση αφανούς διαρροής)
 •      Υπεύθυνη δήλωση του υδραυλικού που επισκεύασε τη βλάβη (στην περίπτωση αφανούς διαρροής)
 •      Για την εξακρίβωση υπόγειας αφανούς διαρροής, σας επισκέπτεται αρμόδιος υπάλληλος της εταιρίας μας

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design