Προμήθεια υλικών ύδρευσης για αποκατάσταση βλαβών έτους 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.960,15 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης (Μεταμόρφωση Σωτήρος, Μεσσήνη, Α’ όροφος, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, ορίζεται στις 9-04-2021, ημέρα Παρασκευή, με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στις 13:00.

Χρόνος έναρξης του διαγωνισμού και της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από το παραπάνω αρμόδιο όργανο, ορίζεται στις 9-04-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15

Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ .

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης (προθεσμία εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας/γενικών υπηρεσιών): ΔΥΟ (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης..

Αντίγραφα των τευχών του παρόντος διαγωνισμού παρέχονται από το site της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.: www.deyamessinis.gr

Η παροχή σχετικών πληροφοριών γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.00π.μ – 14.30 μ.μ.) έως και μία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Λεμπέση Δημήτριο στο τηλ. 27223-60126.

Η δαπάνη δημοσίευσης τόσο της παρούσας διακήρυξης όσο και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύνει τον μειοδότη (αρθ. 46 του Ν.3801/2009).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΥΛΙΚΩΝ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΓΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΒΛΑΒΩΝ-ΕΤΟΥΣ-2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (07/04/2021):

ΕΚΤΑΚΤΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Προμήθεια-υλικών-ύδρευσης-για-αποκατάσταση-βλαβών-έτους-2021

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη της Διακήρυξης από εδώ:

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από εδώ:

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
  2. ΤΥΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
  3. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
  4. ΓΣΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
  5. ΕΣΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
  6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  8. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  9. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07/04/2021

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design