ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Περιβάλλον» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ03

Ποσό χρηματοδότησης 4.774.861,80 € με ΦΠΑ 24%

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης προβλέπει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης και συγκεκριμένα:

 • Την προμήθεια και εγκατάσταση ογδόντα έξι (86) αντλητικών συγκροτημάτων στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του δικτύου ύδρευσης
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση ογδόντα έξι (86) Ρυθμιστών Στροφών και Ομαλών Εκκινητών και εβδομήντα έξι (76) Μετρητές Ενέργειας στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του δικτύου ύδρευσης
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση καρτών I/O για την σύνδεση των μετρητών ενέργειας, των Ρυθμιστών Στροφών και των Ομαλών Εκκινητών με το υφιστάμενο σύστημα τηλεμετρίας
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση Συσκευών Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων σε Προεπιλεγμένη Πύλη για την επικοινωνία των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και την συγκέντρωση των μετρούμενων τιμών σε βάση δεδομένων.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικών εξοικονόμησης ενέργειας και ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας
 • Την αναβάθμιση του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου που έχει ήδη εγκατασταθεί στη ΔΕΥΑ Μεσσήνης, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των καινούργιων στοιχείων από τις προτεινόμενες τοπικές εγκαταστάσεις με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ενεργειακών στοιχείων των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων.

Στόχος του συστήματος είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία της ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης. Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

 • Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του υδραυλικού, Η/Μ εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση των λογισμικών διαχείρισης ενέργειας στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (επέκταση υφιστάμενου)
 • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ)
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος
 • Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία
 • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση)
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος

Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και δράσεις έρχονται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σπατάλης ενέργειας σε ενεργοβόρες υποδομές όπως οι υποδομές ύδρευσης της ΔΕΥΑ Μεσσήνης, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης της κατανάλωσης αντλιών.

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design