Τηλεμετρία

Ένταξη της πράξης “Τηλεμετρία,αυτοματισμός,εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης ” στο Ε.Π «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» με κωδικό πρόσκλησης 14.31.34.1 ( Α/Α ΟΠΣ :1469 ) και συνολική δημόσια δαπάνη 1.821.882,40 € .

Με το παρόν έργο «Τηλεμετρία, αυτοματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» προβλέπεται:
-Λεπτομερής Σχεδιασμός του ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεμετρίας και Αυτοματισμού όλων των υδραγωγείων & δικτύων ύδρευσης.
-Τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των Γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων και Δεξαμενών – που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο τηλεμετρίας – ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους. Περιλαμβάνονται συνολικά (98) εγκαταστάσεις κεφαλών δικτύου ήτοι (26) Γεωτρήσεις, (51) Δεξαμενές-Υδατόπυργοι, (9) αντλιοστάσια, (12) δεξαμενές με αντλιοστάσια. Κάθε εγκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από ένα τύπο κεφαλής δικτύου. Η κατηγορία όλων αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΕ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design