Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης των Τ.Κ. Δήμου Μεσσήνης

Η ΔΕΥΑ Μεσσήνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

meleti-tmimatwn

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από ΕΔΩ.

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design