Πάντα κατ’αριθμόν γίγνονται

Με το παρόν έργο «Τηλεμετρία, αυτοματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» ενταγμένο στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020», προυπολογισμού 1.821.882,40 € προβλέπεται:

 • Λεπτομερής σχεδιασμός του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας και αυτοματισμού όλων των υδραγωγείων & δικτύων ύδρευσης.
 • Εκσυγχρονισμός του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων και δεξαμενών, που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο τηλεμετρίας, ώστε να εφαρμοσθεί ο έλεγχος διαρροών, ο τηλε-έλεγχος και η αυτοματοποίησή τους. Περιλαμβάνονται συνολικά (98) εγκαταστάσεις κεφαλών δικτύου, ήτοι (26) Γεωτρήσεις, (51) Δεξαμενές – Υδατόπυργοι, (9) αντλιοστάσια, (12) δεξαμενές με αντλιοστάσια. Κάθε εγκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από ένα τύπο κεφαλής δικτύου. Η κατηγορία όλων αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΕ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)
 • Εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης και στάθμης στις εξόδους των δευτερεύουσων δεξαμενών των οικισμών του Δήμου, για τις ανάγκες του Συστήματος Ελέγχου Διαρροών όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣΕ, θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και θα εντοπίζονται οι διαρροές (αφανείς διαρροές στους αγωγούς, δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών και παράνομες συνδέσεις).
 • Εγκατάσταση νέων οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών για τις ανάγκες του συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας, (μείωσης λογαριασμών ΔΕΗ μέσω μετρητών ενέργειας, εκκινητών και ρυθμιστών στροφών αντλιών, εξάλειψης της άεργου ισχύος κλπ) στους υφιστάμενες εγκαταστάσεις του δικτύου Ύδρευσης.
 • Εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου των νερών που είναι ήδη εν λειτουργία, ή προς εγκατάσταση, σε κάθε ενδεδειγμένη κεφαλή δικτύου (κυρίως δεξαμενές & γεωτρήσεις) και ένταξη τους στο Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας.
 • Κατάρτιση και εφαρμογή ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών, με στόχο την βελτίωση της τροφοδοσίας του Δήμου με ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης.
 • Εγκατάσταση συστήματος Αναμεταδοτών Ασύρματης Επικοινωνίας, μεταξύ των ΤΣΕ και ΚΣΕ, που θα διασφαλίζει απρόσκοπτα, ασφαλή, και χωρίς τηλεπικοινωνιακά τέλη, τον τηλε-έλεγχο και τηλεχειρισμό του συνόλου των εγκαταστάσεων. Η επικοινωνιακή μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση 6 Αναμεταδοτών (ΑΝΑ) επιπλέον των διατάξεων Ασύρματης επικοινωνίας σε κάθε ΤΣΕ.
 • Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) στην Μεσσήνη, που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους, με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης και την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΚΣΕ. Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή μέσω Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) τύπου laptop.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη μελέτη (παροχής, πίεσης, κλπ).
 • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί του έργου (επιτόπια τεστ).
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος.
 • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος.

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design