Προμήθεια Χλωρίου έτους 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΔΕΥΑΜ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024.


Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 14.994,00 πλέον Φ.Π.Α 6% με τους
ακόλουθους όρους :

 • Ο προσφορές θα αξιολογηθούν την Παρασκευή 29/03/2024 και ώρα 13:15 στα γραφεία της
  Δ.Ε.Υ.Α.Μ .
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την
  υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ μέχρι την 29/03/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα
  13:00 (αρμόδιος Κος Γεωργόπουλος Γεώργιος).
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και
  συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου
  διαγωνισμού .
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, την
  οικονομικότερη προσφορά.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων
  εξοφλητικών τιμολογίων.
 • Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ
  και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ : www.deyamessinis.gr .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΧΛΩΡΙΟ-2024

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΑΜ

Κατεβάστε τα απαραίτητα έντυπα που σχετίζονται με διαδικασίες που αφορούν τη ΔΕΥΑΜ, σε μορφή doc και στείλτε τα άμεσα στην υπηρεσία μας.

Χρήσιμα Έντυπα

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design