Προμήθεια χλωρίου έτους 2022-2023

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ αποφασίζει:

Την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 14.994,00 € πλέον Φ.Π.Α 6% με τους ακόλουθους όρους :

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την Πέμπτη 10/11/2022 και ώρα 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ .

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ μέχρι τη 10/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 (αρμόδιος Κος Γεωργόπουλος Γεώργιος).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .

Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.

Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.

Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ : www.deyamessinis.gr .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΧΛΩΡΙΟΥ-2022-2023

Μπορείτε να κατεβάσετε τo “Έντυπο Διακήρυξης” εδώ:

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ:

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΧΛΩΡΙΟ-2022

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design