Προμήθεια υλικών ύδρευσης για αποκαταστάση βλαβών έτους 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ:

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά – βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.468,75€ χωρίς ΦΠΑ 24% , ή 74.741,25 με ΦΠΑ 24% και χρόνο προμήθειας σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την 31 Μαρτίου 2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών την 13:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 06 Απριλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 1.189,38 € , διάρκειας έως την 31η Ιουλίου 2023 (διάρκεια 4 μήνες απ την λήξη υποβολής προσφορών) .

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και έως την 24η Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00, από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης

Αρμόδιοι υπάλληλοι οι κ. Λεμπέσης Δημήτρης και Ξυνός Δημήτρης, τηλέφωνο 2722 360126, 6947630337.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Περίληψη-διακηρυξης-προμήθεια-υλικών-αποκατάσταση-βλαβών-2023

Μπορείτε να δείτε το Διαγωνισμό εδώ:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η/Ν ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design