Προμήθεια υδρομέτρων έτους 2020

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης συνολικής τιμής, για την υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.540,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και δικαιώματος προαίρεσης 15%.

meleti_ydrometrwn

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από ΕΔΩ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design