Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης για την αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στις Τ.Κ. του Δήμου Μεσσήνης

Η ΔΕΥΑ Μεσσήνης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης συνολικής τιμής, για την υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.124,72 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και δικαιώματος προαίρεσης 15%.

Document-2

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από ΕΔΩ

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design