Προμήθεια Μελανιών, εκτυπωτών – Φωτοτυπικού χαρτιού 2023

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:


Την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την Προμήθεια Μελανιών, εκτυπωτών – Φωτοτυπικού χαρτιού 2023.


Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 8.388,60 € με Φ.Π.Α 24% με τους ακόλουθους όρους :

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την Δευτέρα 25/09/2023 και 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ .


Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.ΥΑ.Μ μέχρι την 25/09/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 (αρμόδιος Κος Ξυνός Δημήτριος).


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .


Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.

Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.


Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.

Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. www.deyamessinis.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Προμήθεια-μελανιών-εκτυπωτών-και-φωτοτυπικού-χαρτιού-2023

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
  4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΑΜ

Κατεβάστε τα απαραίτητα έντυπα που σχετίζονται με διαδικασίες που αφορούν τη ΔΕΥΑΜ, σε μορφή doc και στείλτε τα άμεσα στην υπηρεσία μας.

Χρήσιμα Έντυπα

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design