Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών – Προμήθεια χλωρίου έτους 2022-2023_

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ αποφασίζει:

Την παράταση προθεσμίας (10) δέκα ημερών για την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες
προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως και 10/11/2022 ήμερα Πέμπτη και ώρα 13:00.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 14.994,00 € πλέον Φ.Π.Α 6% με τους
ακόλουθους όρους : Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την Πέμπτη 10/11/2022 και ώρα 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ .
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν είτε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ είτε ηλεκτρονικά με e-mail μέχρι την 10/11/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 (αρμόδιος Κος Γεωργόπουλος Γεώργιος).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .

Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά. Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
Η ανάρτηση της ανάθεσης υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ : www.deyamessinis.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΧΛΩΡΙΟ-2022

Μπορείτε να δείτε το Διαγωνισμό εδώ:

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design