ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Βελτίωση-Αντικατάσταση του Εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση» από πηγές Μπάρκα»

Προϋπολογισμού 2.803.226 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Έντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης το έργο Βελτίωση-Αντικατάσταση του Εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση» από πηγές Μπάρκα», προϋπολογισμού 2.803.226 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο ύδρευσης που θα συμβάλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχόμενης υδροδότησης καθώς προβλέπονται εργασίες αντικατάστασης του εξωτερικού δικτύου του πρώην συνδέσμου ύδρευσης «Ανασυγκρότηση» από πηγές Μπάρκα (Κουρτάκι) έως Βελίκα μήκους 14,7 χλμ.

Πιο συγκεκριμένα αφορά την αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου ύδρευσης «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ», μέσω του οποίου υδρεύονται οι οικισμοί Κουρτάκι, Άνω Δροσιά, Δροσιά, Δάρα, Νερόμυλος, Καρποφόρα, Δάφνη, Ριζόμυλος και η Βελίκα από τη πηγή «Μπάρκα» με διατήρηση των υδατοδεξαμενών και των αντλιοστασίων στη σημερινή τους θέση. Η πορεία του νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 14,7 km θα ακολουθήσει σε γενικές γραμμές τη πορεία του υφισταμένου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης. Το νέο εξωτερικό υδραγωγείο θα βρίσκεται εντός δρόμων, εκτός από δύο πολύ μικρά τμήματα, τα οποία θα βρίσκονται εντός ζώνης διαβάσεως.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

– Οι νέοι αγωγοί θα είναι από πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς (σ80, MRS10,PE100, με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2). Η πίεση δοκιμής της κυρίως δοκιμασίας ορίζεται ίση με 1,5Pον (ονομαστική πίεση λειτουργίας).

– Η ονομαστική διάμετρος και η ονομαστική πίεση λειτουργίας για κάθε τμήμα του εξωτερικού υδραγωγείου φαίνονται στα σχέδια.

Η προτεινόμενη Πράξη έχει ως σκοπό την βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην περιοχή, βελτιώνοντας τόσο την ποιότητα του υδρευτικού συστήματος όσο και τις παρεχόμενες προς τους καταναλωτές υπηρεσίες. Το υφιστάμενο δίκτυο παρουσιάζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα (καθημερινά σπασίματα) με συνέπεια την ταλαιπωρία των πολιτών και μεγάλο κόστος αποκατάστασης. Επίσης εγκυμονεί σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, λόγω της καθημερινής διακοπής μεγάλων τμημάτων του δικτύου.

Τα δε αναμενόμενα οφέλη είναι περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά. Ειδικότερα:

  • Μείωση των ετήσιων απωλειών πόσιμου ύδατος και της συνολικής κατανάλωσης, µέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των απωλειών µε συνακόλουθο τον περιορισμό της επιβάρυνσης των υδατικών αποθεμάτων και υδροληψιών της περιοχής και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
  • Μείωση του μη τιμολογούμενου πόσιμου ύδατος μέσω της μείωσης των διαρροών και κατ’ επέκταση του κατασπαταλούμενου νερού και εξασφάλιση των ποσοτήτων νερού.
  • Αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα ασφαλές δίκτυο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design