Το πολυτιμότερο αγαθό είναι στα χέρια μας

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μεσσήνης (ΔΕΥΑΜ), έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα, τα αντλιοστάσια, τις γεωτρήσεις και τις πηγές  άρδευσης . Είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους, σύμφωνα με το Ν. 1069/80.


Η ΔΕΥΑΜ, μέσω των δικτύων άρδευσης, παρέχει νερό για την άρδευση αγροτεμαχίων ή κήπων κατοικιών, αλλά μόνον όπου υπάρχει αποκλειστικά δίκτυο άρδευσης, διακριτό και ξεχωριστό από το δίκτυο ύδρευσης. Η ΔΕΥΑΜ δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί, από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για άλλη, πλην της άρδευσης χρήση. Επίσης δεν έχει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε καλλιέργειες ευαίσθητες σε συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού.


Νερό άρδευσης δικαιούται κάθε έκταση, στην οποία αποδεδειγμένα υπάρχουν γεωργικές καλλιέργειες. Για την απόδειξη της ύπαρξης γεωργικής καλλιέργειας, ο υδρολήπτης θα πρέπει να προσκομίζει στη ΔΕΥΑΜ κατάλληλα έγγραφα, ή άλλα αποδεικτικά που θα ζητηθούν, κατά την κρίση της υπηρεσίας (αυτοψία).


Κάθε υδρολήπτης, μπορεί να καταναλώνει την ποσότητα νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του, σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς του σχετικού κανονισμού, ή όσων τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον, με  αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ.


Υπηρεσία άρδευσης παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αφού και τη χειμερινή περίοδο υπάρχουν καλλιέργειες, για τις οποίες απαιτείται ποσότητα νερού, δεδομένων και των καιρικών συνθηκών στην περιοχή. Συνεπώς η αρδευτική περίοδος εκτείνεται σε ολόκληρο το ημερολογιακό έτος. Η αρδευτική περίοδος, μπορεί να διαφοροποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. της  ΔΕΥΑΜ, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη διαθεσιμότητα νερού και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών.


Η ΔΕΥΑΜ, είναι υπεύθυνη για την ενιαία διαχείριση του νερού, με σκοπό την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας προς όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με τις αρδευτικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Gym
Αιτήσεις - δικαιολογητικά
.
.
.
.
.
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design