Ανόρυξη γεωτρήσεων στις ΤΚ Αρχαίας Μεσσήνης και Μαγγανιακού του Δ. Μεσσήνης

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟΥ» με προϋπολογισμό 58.425,64 € + ΦΠΑ24% = 72.447,79 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις εργασίες της κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ με προϋπολογισμό 58.425,64 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την ιστοσελίδα της Δ .Ε. Υ. Α. Μεσσήνης www.deyamessinis.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27223-60126 fax επικοινωνίας 27220-22202, αρμόδιος υπάλληλος Λεμπέσης Δημήτριος.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης, ορίζεται στις 26-02-2021 ημέρα Παρασκευή, με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στη 13:00

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15 στη Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης (Οδός Δημάρχου Παύλου Πτωχού) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη πτυχίο και άνω για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης

β) σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΕ 055 με 72.447,79 €. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Τα έξοδα δημοσιεύσεων της παρούσας περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 του Ν.3801/2009).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

0-ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από εδώ:

0 – ΕΞΩΦΥΛΛΟ

1 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2,3 – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

4 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΡΓΟΥ

7α – ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΡΓΟΥ

7β – ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΕΡΓΟΥ

8 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design