Προμήθεια Μελανιών Eκτυπωτών – Φωτοτυπικού χαρτιού 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης, αποφασίζει:

Την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την Προμήθεια Μελανιών εκτυπωτών – Φωτοτυπικού χαρτιού 2021.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 5.759,80 € με Φ.Π.Α 24% με τους ακόλουθους όρους :

  • Ο προσφορές θα αξιολογηθούν την Παρασκευή 05/03/2021 και 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ .
  • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.ΥΑ.Μ μέχρι την 05/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 (αρμόδιος Κος Ξυνός Δημήτριος).
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .
  • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.
  • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
  • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ, εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.
  • Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. www.deyamessinis.gr
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-1

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από εδώ:

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3 – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2020

4 – Γ.Σ.Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

5 – E.Σ.Υ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

6 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

7 – ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design