Αίτηση χρηματοδότησης 2 στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” στον άξονα προτεραιότητας “Περιβάλλον” 2

Ποσό χρηματοδότησης 5.154.996,71 €

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά σε εργασίες βελτίωσης υποδομών δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης. Πιο συγκεκριμένα το παρόν υποέργο αποτελείται από:

Α’: «Αντικατάσταση τμημάτων του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ψηλής Ζώνης Δ.Κ. Μεσσήνης»

Αφορά την αντικατάσταση προβληματικών αγωγών PVC (καθημερινά σπασίματα) του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην ψηλή ζώνη της Δ.Κ. Μεσσήνης, ώστε το δίκτυο αυτό να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές και στις μελλοντικές υδρευτικές ανάγκες της ψηλής ζώνης της πόλης και στις λειτουργικές απαιτήσεις του. Επίσης, αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι και η αντικατάσταση του αγωγού τροφοδοσίας της παραλιακής ζώνης. Ο αγωγός αυτός, όπως και ο υπάρχων αγωγός προς την παραλιακή ζώνη, θα ξεκινά από τον παλαιό υδατόπυργο και θα τροφοδοτείται από την υπόγεια δεξαμενή. Στην παρούσα φάση θα αντικατασταθεί το τμήμα, το οποίο βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλης. Συνολικά δηλαδή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού δικτύου μήκους 18 km από ΡΕ 3ΗΣ Γενιάς ΡΝ 10 ατµ.

Το αποτέλεσμα θα είναι να εξασφαλίζεται επάρκεια πόσιμου ύδατος και γενικότερα να βελτιωθεί η λειτουργία ολόκληρου του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Μεσσήνης καθώς και της παραλιακής ζώνης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

– Οι νέοι αγωγοί θα είναι από πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς (σ80, MRS10,PE100, με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2) και ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, Η πίεση δοκιμής της κυρίως δοκιμασίας ορίζεται ίση με 1,5Pον (ονομαστική πίεση λειτουργίας).

Β’: Βελτίωση – Αντικατάσταση του Εξωτερικού Υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση» από πηγές Μπάρκα

Αφορά την αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου ύδρευσης «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ», μέσω του οποίου υδρεύονται οι οικισμοί Κουρτάκι, Άνω Δροσιά, Δροσιά, Δάρα, Νερόμυλος, Καρποφόρα, Δάφνη, Ριζόμυλος και η Βελίκα από τη πηγή «Μπάρκα» με διατήρηση των υδατοδεξαμενών και των αντλιοστασίων στη σημερινή τους θέση. Η πορεία του νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 15 km θα ακολουθήσει σε γενικές γραμμές τη πορεία του υφισταμένου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης. Το νέο εξωτερικό υδραγωγείο θα βρίσκεται εντός δρόμων, εκτός από δύο πολύ μικρά τμήματα, τα οποία θα βρίσκονται εντός ζώνης διαβάσεως.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

– Οι νέοι αγωγοί θα είναι από πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς (σ80, MRS10,PE100, με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2). Η πίεση δοκιμής της κυρίως δοκιμασίας ορίζεται ίση με 1,5Pον (ονομαστική πίεση λειτουργίας).

– Η ονομαστική διάμετρος και η ονομαστική πίεση λειτουργίας για κάθε τμήμα του εξωτερικού υδραγωγείου φαίνονται στα σχέδια.

Η προτεινόμενη Πράξη έχει ως σκοπό την βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην περιοχή, βελτιώνοντας τόσο την ποιότητα του υδρευτικού συστήματος όσο και τις παρεχόμενες προς τους καταναλωτές υπηρεσίες. Το υφιστάμενο δίκτυο παρουσιάζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα (καθημερινά σπασίματα) με συνέπεια την ταλαιπωρία των πολιτών και μεγάλο κόστος αποκατάστασης. Επίσης εγκυμονεί σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, λόγω της καθημερινής διακοπής μεγάλων τμημάτων του δικτύου.

Τα δε αναμενόμενα οφέλη είναι περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά. Ειδικότερα:

  • Μείωση των ετήσιων απωλειών πόσιμου ύδατος και της συνολικής κατανάλωσης, µέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των απωλειών µε συνακόλουθο τον περιορισμό της επιβάρυνσης των υδατικών αποθεμάτων και υδροληψιών της περιοχής και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
  • Μείωση του μη τιμολογούμενου πόσιμου ύδατος μέσω της μείωσης των διαρροών και κατ’ επέκταση του κατασπαταλούμενου νερού και εξασφάλιση των ποσοτήτων νερού.
  • Αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα ασφαλές δίκτυο.

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design