Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια χλωρίου – 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ αποφασίζει:

Tην απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 6% με τους ακόλουθους όρους :

 • Ο προσφορές θα αξιολογηθούν την Πέμπτη 03/06/2021 και ώρα 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ .
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ μέχρι την 03/06/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 (αρμόδια Κα Κούτη Βασιλική).
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.
 • Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ : www.deyamessinis.gr .
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μπορείτε να κατεβάσετε τo “Έντυπο Διακήρυξης” εδώ:

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ:

 1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 7. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια χλωρίου – 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.960,15 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης (Μεταμόρφωση Σωτήρος, Μεσσήνη, Α’ όροφος, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, ορίζεται στις 9-04-2021, ημέρα Παρασκευή, με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στις 13:00.

Χρόνος έναρξης του διαγωνισμού και της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από το παραπάνω αρμόδιο όργανο, ορίζεται στις 9-04-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15

Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ .

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης (προθεσμία εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας/γενικών υπηρεσιών): ΔΥΟ (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης..

Αντίγραφα των τευχών του παρόντος διαγωνισμού παρέχονται από το site της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.: www.deyamessinis.gr

Η παροχή σχετικών πληροφοριών γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.00π.μ – 14.30 μ.μ.) έως και μία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Λεμπέση Δημήτριο στο τηλ. 27223-60126.

Η δαπάνη δημοσίευσης τόσο της παρούσας διακήρυξης όσο και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύνει τον μειοδότη (αρθ. 46 του Ν.3801/2009).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΥΛΙΚΩΝ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΓΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΒΛΑΒΩΝ-ΕΤΟΥΣ-2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (07/04/2021):

ΕΚΤΑΚΤΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Προμήθεια-υλικών-ύδρευσης-για-αποκατάσταση-βλαβών-έτους-2021

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη της Διακήρυξης από εδώ:

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από εδώ:

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
 2. ΤΥΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
 3. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 4. ΓΣΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
 5. ΕΣΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 8. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 9. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07/04/2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια χλωρίου – 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ, σε συνεργασία με το Δήμο Μεσσήνης, υπέβαλε σήμερα 4/3/2021 αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» στην πρόσκληση ΑΤ03 «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» του Αναπτυξιακού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 4.774.861,80 €

Παρεμβάσεις-βελτίωσης-της-διαχείρισης-ενέργειας-στα-αντλιοστάσια-ύδρευσης-αποχέτευσης-του-Δήμου-Μεσσήνης

Μπορείτε να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου από εδώ:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια χλωρίου – 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης, αποφασίζει:

Την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την Προμήθεια Μελανιών εκτυπωτών – Φωτοτυπικού χαρτιού 2021.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 5.759,80 € με Φ.Π.Α 24% με τους ακόλουθους όρους :

 • Ο προσφορές θα αξιολογηθούν την Παρασκευή 05/03/2021 και 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ .
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.ΥΑ.Μ μέχρι την 05/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 (αρμόδιος Κος Ξυνός Δημήτριος).
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ, εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.
 • Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. www.deyamessinis.gr
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-1

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από εδώ:

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3 – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2020

4 – Γ.Σ.Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

5 – E.Σ.Υ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

6 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

7 – ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια χλωρίου – 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης, αποφασίζει την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την υπηρεσία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2021.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 5.300,00 € με τους ακόλουθους όρους :

1. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την Παρασκευή 19/02/2021και ώρα 13:15 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά, μπορούν να την υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.ΥΑ.Μ μέχρι την 19/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .

4. Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την οικονομικότερη προσφορά.

5. Η πιστοποίηση εκτέλεσης της υπηρεσίας, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.

6. Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει σε ευρώ, εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.

Ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών, Παρασκευή 19/2/2021

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από εδώ:

1 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2 – ΜΕΛΕΤΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021

3 – ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια χλωρίου – 2021Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟΥ» με προϋπολογισμό 58.425,64 € + ΦΠΑ24% = 72.447,79 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις εργασίες της κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ με προϋπολογισμό 58.425,64 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την ιστοσελίδα της Δ .Ε. Υ. Α. Μεσσήνης www.deyamessinis.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27223-60126 fax επικοινωνίας 27220-22202, αρμόδιος υπάλληλος Λεμπέσης Δημήτριος.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης, ορίζεται στις 26-02-2021 ημέρα Παρασκευή, με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στη 13:00

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15 στη Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης (Οδός Δημάρχου Παύλου Πτωχού) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη πτυχίο και άνω για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης

β) σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΕ 055 με 72.447,79 €. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Τα έξοδα δημοσιεύσεων της παρούσας περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 του Ν.3801/2009).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

0-ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από εδώ:

0 – ΕΞΩΦΥΛΛΟ

1 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2,3 – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

4 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΡΓΟΥ

7α – ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΡΓΟΥ

7β – ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΕΡΓΟΥ

8 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια χλωρίου – 2021

Η ΔΕΥΑ Μεσσήνης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης συνολικής τιμής, για την υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.124,72 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και δικαιώματος προαίρεσης 15%.

Document-2

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από ΕΔΩ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια χλωρίου – 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης αποφασίζει την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020“.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%

meleti_chlorio

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από ΕΔΩ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια χλωρίου – 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης συνολικής τιμής, για την υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.540,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και δικαιώματος προαίρεσης 15%.

meleti_ydrometrwn

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από ΕΔΩ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design